Toimintasäännöt

I – NIMI, KOTIPAIKKA, PERUSTAMISAIKA, TOIMINTA-ALA JA KIELI

1 §

Yhdistyksen nimi on Päijät-Rasti ry ja sen kotipaikka on Kuhmoisten kunta Hämeen läänissä ja toiminta-alueena Kuhmoisten ja Padasjoen kunnat. Yhdistys on perustettu tammikuun 30 p:nä 1970 ja siitä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. Seuran kieli on suomi.

II – SEURAN TARKOITUS JA SEN TOTEUTTAMINEN

2 §

Seuran tarkoituksena on jäsentensä ruumiillisen kunnon ja henkisen vireyden kehittämisen ja ylläpitämisen avulla kasvattaa heistä työkykynsä ja henkisten ominaisuuksiensa puolesta yhteiskunnalle hyödyllisiä kansalaisia, tarjota heille terveitä vapaa-ajan harrastuksia sekä edistää toiminta-alueellaan seuran tarkoituksen mukaista toimintaa.

3 §

Edellisessä pykälässä mainittua tarkoitustaan seura toteuttaa:

 1. järjestämällä jäsenilleen urheilu- ja muita liikunnallisia harjoituksia, koulutustilaisuuksia ja kilpailuja, liikunnan ja henkisten harrastusten alaan näytöksiä, juhlia, kerhotilaisuuksia sekä suullisten ja kirjallisten esitysten avulla valistaa heitä seuran tarkoitukseen liittyvissä kysymyksissä.
 2. kiinnittämällä ehdotusten, anomusten ynnä muiden aloitteiden kautta toimintaalueensa viranomaisten ja asianomaisten elinten huomiota sekä omatoimisesti pyrkien
  liikuntatoiminnan kehittämiseen ja sille tarpeellisten harjoituspaikkojen ja välineiden hankkimiseen sekä muiden edellytysten luomiseen.
 3. harjoittamalla julkaisutoimintaa.
 4. ottamalla vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä omistamalla toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä.
 5. hankkimalla varoja aatteellisen toimintansa tukemiseksi järjestäen keräyksiä ja arpajaisia, omistaen ja ylläpitäen urheilulaitoksia, harjoittaen kustannus-, kirjapaino- ja monistustoimintaa sekä majoitus- ja ravitsemusliikettä sekä välittäen jäsenilleen urheiluvälineitä ja -asusteita.

4 §

Suomen Valtakunnan Urheiluliitto SVUL ry:n piirin ja Suomen Valtakunnan Urheiluliitto SVUL ry:n jäsenliittojen jäsenenä seura noudattaa piirin ja jäsenliittojen sääntöjä. Suomen Valtakunnan Urheiluliitto SVUL ry:stä käytetään näissä säännöissä lyhennystä SVUL.

III – SEURAN JÄSENET

5 §

Seuran jäseneksi voi johtokunta hyväksyä henkilön, joka sitoutuu noudattamaan seuran, SVUL:n piirin, SVUL:n jäsenliittojen sekä SVUL:n sääntöjä ja päätöksiä.

Kunniapuheenjohtajaksi voidaan vuosikokouksen päätöksellä kutsua seuran puheenjohtajana ansiokkaasti toiminut henkilö. Kunniapuheenjohtajan arvo on elinikäinen.

Kunniajäseneksi voidaan johtokunnan esityksestä vuosikokouksen päätöksellä kutsua henkilöitä, jotka ovat erittäin huomattavasti edistäneet seuran toimintaa. Kunniajäsenen arvo on elinikäinen.

Kannattaviksi jäseniksi voi seuran johtokunta hyväksyä henkilöitä tai oikeuskelpoisia yhteisöjä, jotka tukevat seuran toimintaa suorittamalla vuotuisen tai kertakaikkisen kannattajajäsenmaksun. Kannattajajäsenellä ei ole äänioikeutta seuran kokouksissa.

Seura pitää yhdistyslain edellyttämää jäsenluetteloa.

6 §

Jäsen, joka haluaa erota seurasta, tehköön siitä kirjallisen ilmoituksen seuran johtokunnalle tai puheenjohtajalle tai ilmoittakoon siitä suullisesti seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkitsemistä varten. Ero katsotaan tapahtuneeksi heti kun ilmoitus on tehty, mutta eroava on velvollinen suorittamaan maksunsa sekä muut näiden sääntöjen edellyttämät velvoitteet sanotun toimintavuoden loppuun asti.

7 §

Johtokunta voi erottaa seurasta jäsenen, jos hän:

 • laiminlyö jäsenmaksun suorittamisen,
 • toimii seuran sääntöjen vastaisesti,
 • rikkoo lakeja tai esiintyy urheiluhengen vastaisesti,
 • toimii seuran ja SVUL:n sekä sen jäsenliittojen ja piirien tarkoitusperien vastaisesti.

Erottamispäätöksestä erotetulla on oikeus vedota seuran seuraavaan kokoukseen. Vetoomus on tehtävä kirjallisesti seuran johtokunnalle neljäntoista päivän kuluessa erottamispäätöksen tiedonsaantipäivästä, tätä päivää lukuun ottamatta. Johtokunnan on kutsuttava koolle seuran kokous vähintään 30 päivän kuluessa vetoomuksen saatuaan. Ellei vetoomusta esitetä edellä mainitussa järjestyksessä tulkoon erottamispäätös voimaan heti määräajan päätyttyä, mutta muussa tapauksessa katsottakoon jäsen seurasta erotetuksi vasta sitten kun seuran kokous on erottamispäätöksen vahvistanut. Erotetulla ei ole oikeutta vaatia takaisin seuralle suorittamiaan maksuja.

IV – LIITTYMIS- JA JÄSENMAKSUT

8 §

Jäseniltä kannettavien liittymis- ja jäsenmaksujen sekä kannattajajäsenmaksujen suuruudesta päättää seuran vuosikokous vuosittain. Johtokunnalla on oikeus vapauttaa jäsen jäsenmaksujen suorittamisesta sekä samoin nimetä jäsen ainaisjäseneksi

 • jos hän on suorittanut liittymis- ja jäsenmaksut ja ollut seuran jäsenenä 20 vuotta,
 • tai suorittanut kertakaikkisena suorituksena 10 vuoden jäsenmaksut,
 • tai tehnyt seuralle huomattavia palveluksia,
 • tai muiden urheilullisten taikka taloudellisten syiden takia.

Ainaisjäsen on vapaa jäsenmaksuvelvollisuudesta.

V – SEURAN VUOSI- JA YLIMÄÄRÄISET KOKOUKSET

9 §

Seuran vuosikokous pidetään vuosittain marraskuun aikana. Kokouksen paikan ja tarkemman ajan määrää johtokunta. Kutsu vuosikokoukseen on julkaistava vähintään 7/seitsemän päivää ennen kokousta sanomalehtiilmoituksella.

10 §

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokoukselle
  1. puheenjohtaja
  2. sihteeri
  3. kaksi pöytäkirjan tarkistajaa
  4. ääntenlaskijat
 3. todetaan läsnäolijat ja äänioikeutetut jäsenet
 4. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 5. esitetään vahvistettavaksi johtokunnan laatima vuosi- ja tilikertomus
 6. esitetään tilintarkastajien lausunto
 7. päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä asianomaisille
 8. valitaan täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta johtokunnan puheenjohtaja seuraavaksi toimintavuodeksi
 9. valitaan erovuoroisten johtokunnan jäsenten tilalle 4 jäsentä kahdeksi seuraavaksi toimintakaudeksi
 10. valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varamiehet tarkastamaan seuran tilejä ja hallintoa
 11. vahvistetaan liittymis-, jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus
 12. vahvistetaan johtokunnan seuraavaa toimintavuotta varten laatima toimintasuunnitelma ja tulo- ja menoarvio sekä yleissuunnitelma seuraavien vuosien toimintaa varten
 13. päätetään, mitkä urheilumuodot ovat seuran ohjelmassa, ja valitaan puheenjohtaja ja jäsenet kutakin urheilumuotoa hoitavaan jaostoon sekä muut toimihenkilöt
 14. valitaan edustajat SVUL:n Lahden piirin ja SVUL:n jäsenliittojen vuosi- ym. kokouksiin tai annetaan johtokunnalle valtuudet henkilöiden valitsemiseksi ko. kokouksiin
 15. käsitellään johtokunnan esittämät tai jäsenten 11 § mukaisesti vireille panemat muut asiat
 16. kokouksen päättäminen.

11 §

Seuran ylimääräinen kokous pidetään silloin kun johtokunta katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään yksi kymmenesosa seuran jäsenistä on tehnyt siitä johtokunnalle kirjallisen esityksen. Ylimääräisen kokouksen kutsussa on mainittava ne asiat, jotka ovat antaneet aiheen kokouksen koollekutsumiseen. Kutsu ylimääräiseen kokoukseen tapahtuu samalla tavalla kuin vuosikokoukseen.

Asioista, joita seuran jäsenet haluavat vuosi- tai ylimääräisessä kokouksessa käsiteltäväksi, on tehtävä johtokunnalle kirjallinen esitys viimeistään viisi päivää ennen kokousta.
Ylimääräinen kokous on pidettävä vähintään kahden kuukauden kuluessa siitä kun jäsenet ovat edellä mainituin tavoin siitä tehneet esityksen.

12 §

Seuran, johtokunnan ja jaostojen kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa. Seuran kokousten pöytäkirjat on kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitettava sekä
valittujen tarkistajien tarkistettava. Johtokunnan ja jaosten pöytäkirjat tarkistetaan heti tai seuraavassa kokouksessa.

13 §

Kokouksessa ratkaistaan asiat yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, ellei näissä säännöissä ole jonkin asian ratkaisemisesta toisin määrätty. Äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla, muissa se mielipide voittaa, johon puheenjohtaja on yhtynyt. Kaikissa kokouksissa tapahtuu vaadittaessa äänestys suljetuin lipuin.

Jokaisella liittymis- ja jäsenmaksunsa seuran kokouksen määräämänä aikana maksaneella viisitoista vuotta täyttäneellä jäsenellä, kannattajajäseniä lukuun ottamatta, on yksi ääni. Valtakirjalla ei saa äänestää.

VI – SEURAN HALLINTO

14 §

Seuran toimintaa johtaa ja sen taloudenhoidosta sekä omaisuudesta huolehtii ja vastaa sekä seuraa edustaa vuosikokouksen valitsema johtokunta. Johtokuntaan kuuluu yhdeksi toimikaudeksi valittu puheenjohtaja ja kahdeksi toimintavuodeksi valitut kahdeksan (8) jäsentä. Johtokunnan jäsenistä on puolet erovuorossa vuosittain. Ensimmäisellä kerralla eroaa puolet arvan perusteella ja seuraavilla kerroilla vuoron mukaan. Jos jäsen kesken toimikautensa estyy tehtävänsä hoitamisesta, valitsee seuran kokous hänen sijaansa, hänen jäljellä olevaksi toimikaudekseen toisen, mikäli katsoo sen tarpeelliseksi. Johtokunta valitsee täysi-ikäisten jäsentensä keskuudesta varapuheenjohtajan sekä keskuudestaan sihteerin ja taloudenhoitajan. Sihteerin ja taloudenhoitaja voidaan valita myös johtokunnan ulkopuolelta.

Johtokunta kokoontuu puheenjohtajansa ja hänen ollessaan estynyt varapuheenjohtajansa kutsusta, tai jos puolet johtokunnan jäsenistä kirjallisesti sitä vaatii. Johtokunta on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä on saapuvilla.

Johtokunnan tehtävänä erityisesti on:

 1. panna täytäntöön seuran kokousten päätökset
 2. johtaa ja valvoa seuran toimintaa
 3. pitää jäsenluetteloa
 4. hoitaa seuran taloutta
 5. laatia ja esittää vuosikokoukselle sen vahvistettavaksi seuran vuosi- ja tilikertomus
 6. laatia ja esittää vuosikokoukselle sen hyväksyttäväksi seuraavan vuoden toimintasuunnitelma sekä yleissuunnitelma seuraavien vuosien toimintaa varten
 7. kutsua koolle seuran kokoukset sekä valmistella vuosikokoukselle ja ylimääräiselle kokoukselle esitettävät asiat
 8. toimittaa tarpeelliset tiedot seuran jäsenille
 9. hyväksyä ja erottaa jäsenet
 10. päättää seuran ansiomerkkien myöntämisestä ja muiden kunnia- ja ansiomerkkien esittämisestä
 11. ryhtyä kaikkiin niihin toimenpiteisiin, joita seuran etu vaatii
 12. luovuttaa tilit tilintarkastajille tarkastettavaksi vähintään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta
 13. hoitaa muut esille tulevat seuran asiat
 14. nimetä tarpeellisiksi katsomansa valiokunnat valmistelemaan ja hoitamaan edellä mainittuja tehtäviä

15 §

Seuran tilivuosi on lokakuun 1 päivästä syyskuun 30 päivään.

16 §

Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä sihteerin tai jonkun muun toimihenkilön kanssa, jolle johtokunta on myöntänyt nimenkirjoittamisoikeuden. Seuran nimen kirjoittajien on oltava täysi-ikäisiä.

VII – MUITA MÄÄRÄYKSIÄ

17 §

Seuran kokous voi näiden sääntöjen ja yhdistyslain puitteissa vahvistaa noudatettavaksi seuran
sisäistä toimintaa järjestäviä säädöksiä, perustaa alaosastoja ja valita näihin tarpeelliset johto- ja
toimielimet.

18 §

Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää seuran vuosikokous. Päätöksen on, tullakseen voimaan, saatava läsnä olevien äänioikeutettujen jäsenten kolmen neljäsosan ääntenenemmistön kannatus. Muutos on ilmoitettava yhdistysrekisteriin merkittäväksi. Sääntöjen muuttamisesta on kokouskutsussa ilmoitettava.

19 §

Seuran purkamista koskeva päätös on, ollakseen pätevä, tehtävä seuran vuosikokouksessa. Päätös tulee voimaan, jos sitä on kannattanut vähintään kolme neljäsosaa kokouksen läsnä olevista äänioikeutetuista jäsenistä.

Kokouskutsussa on mainittava seuran purkamisesta.

20 §

Kun seura on päätetty purkaa, sen varat on luovutettava johonkin paikkakunnan liikuntakasvatusta edistävään tarkoitukseen purkamisesta päättäneen kokouksen päätöksen mukaisesti. Pesänselvitysmiehinä toimivat kokouksen valitsemat henkilöt. Seuran lopettamisesta on ilmoitettava yhdistysrekisteriin.

21 §

Sen lisäksi, mitä näissä säännöissä on määrätty, noudatetaan voimassaolevan yhdistyslain määräyksiä.